Bildiri Gönderim Son Günü: 15 Eylül 2023


BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

Kabul edilen ve sunulan bildiriler özet metin olarak  "Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation" dergisinde yayımlanacaktır. Doçentlik kriterlerini karşılamaktadır.

Bildiri özetleri, Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalı, içerikleri ve anahtar kelimeleri bire bir aynı hazırlanmalıdır.
İngilizce özetin başına makalenin İngilizce başlığı eklenmelidir.

  • Bildiri başlığı en fazla 200 karakter olmalıdır. Başlık çalışmanın içeriğini yansıtıcı ve okurların ilgisini çekecek nitelikte olmalıdır.
  • Bildiri özetleri sırasıyla BAŞLIK, YAZAR(LAR), KURUM(LAR) ve ÖZET METNİ bölümlerini içermelidir. Başlık; Özetin içeriğini yansıtacak kısalıkta olmalıdır. Sadece ilk harf büyük geri kalan tüm kelimeler küçük harfle yazılmalıdır.
  • Yazar(lar); Ad, SOYAD sıralamasıyla yazılmalıdır. Yazarların ad (sadece ilk harf büyük) ve soyadları (tümü büyük harf) açık olarak yazılmalıdır.
  • Kurum(lar); Yazar sırasına göre kurumlar açık adları, bölümleri ve şehirleri ile yazılmalıdır.
  • Yazarların açık adları, soyadları ve akademik unvanları, çalıştıkları kurum, çalışmanın yapıldığı klinik, bölüm, enstitü, hastane veya üniversitenin açık adı ve adresi belirtilmeli ve her yazar için üst numaralandırma kullanılmalıdır.
  • Özet Metni' nin alt başlıkları: Amaç, Yöntem, Bulgular (p değeri yazılmalıdır) ve Sonuç;
  • İngilizce özette yer alan alt başlıklar: Purpose, Methods, Results (p değeri yazılmalıdır) ve Conclusion şeklinde hazırlanmalıdır. Amaç bölümünde çalışmanın yapılma nedeni belirtilmelidir. Yöntem bölümünde olgu/denek sayısı, kullanılan klinik, tanısal ve deneysel yöntemler anlaşılır bir şekilde tanımlanmalıdır. Bulgular bölümünde elde edilen niceliksel ya da niteliksel veriler ve varsa istatistiksel sonuçlar verilmelidir. Sonuç bölümünde elde edilen verilerden hangi sonuçlara ulaşıldığı özetlenmeli ve çalışmanın bilime katkısı irdelenmelidir.
  • Anahtar kelimeler en az 3, en fazla 5 kelimeden oluşmalıdır.
  • Anahtar kelimeler MeSH (Medical Subject Headings, http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html) listesinden seçilmelidir.

Türkçe bildiriler 250 kelimeyi İngilizce bildiriler 300 kelimeyi geçmemeli ve tablo ya da resim içermemelidir
Bildirilerde kısaltmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır, eğer kısaltmalar kullanılacaksa, özet içinde ilk kullanıldığı yerde açık olarak belirtilmelidir.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Hakemleri tarafından yapılacaktır. Kabul edilen bildirinin kongre programında yer alması için sunan araştırmacının kongre kaydı yaptırması gerekmektedir. Her araştırmacı sadece bir bildiri sunabilir. Değerlendirme sonucu bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.